جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

به گزارش خبرنگار فهیم؛ حجتالاسلام والمسلمین کاظم قاضیزاده، رئیس موسسه فهیم، در دومین جلسه از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم در این موسسه گفت: سه مسئله در این باب مطرح است؛ اول جهاد با غیرمسلمین برای پذیرشعقیده که مشهور به جهاد ابتدایی است؛ دوم جهاد آزادیبخش یعنی دفاع از دیگر مسلمین و سوم؛

جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم
ادامه